Integritetspolicy

HRA Pharma lägger särskild vikt vid att skydda personuppgifter och integritet och förbinder sig ta hänsyn till dem baserat på följande grundläggande värden: Respektera individens förväntningar vad gäller användningen av deras personuppgifter, bygga upp och bevara tilliten hos våra kunder och andra berörda personer eller organisationer, förebygga skador med personuppgifter och integritet samt följa text och andemening i lagar och förordningar som rör personuppgiftsskyddet.

HRA Pharma tillhandahåller online-resurser i syfte att ge information om hälsa och våra produkter.

Med denna integritetspolicy förbinder sig HRA Pharma som personuppgiftsansvarig att bearbeta dina personuppgifter med stor försiktighet och endast för ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in, enligt HRA:s kärnvärden och gällande lagar, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679).

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som samlats in via hemsidan www.compeed.com (“hemsida”).

Följande termer “personuppgifter”, “bearbeta”, “ansvarig”, “personuppgiftshanterare”, “dataskyddsmyndighet” används enligt definitionerna som anges i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679)

1. Uppgifter som samlas in om dig när du besöker hemsidan

 • Uppgifter som du direkt delar när du kontaktar oss: Huvudkategorierna med insamlad data som du delar är din e-postadress, innehållet i din e-post och ditt svar.
 • Uppgifter som samlas in om dig när du besöker hemsidan: De samlas in med olika tekniker när du använder hemsidan utan att du aktivt lämnar dem, särskilt IP-adresser, cookies, internettaggar och webbsökningsdata. Huvudkategorierna med uppgifter som samlas in är:
  • Domän och server (host) från vilken du besöker hemsidan via internet.
  • Adress till den hemsida från vilken du besöker vår hemsida, endast vid fel.
  • Datum, tid, besökens längd på hemsidan och vilka sidor som oftast besökts.
  • Din IP-adress.
  • Operativsystem i din dator och information om din webbläsare.

För mer information om HRA Pharmas användning av cookies, läs vår cookiepolicy som du hittar längst ner på denna hemsida. I den får du information om hur du kan avaktivera alla cookies om du inte gillar att de används.

2. Vilka är syftena med bearbetningen och den rättsliga grunden?

Syften Rättslig grund
Hantera och svara på dina frågor. Efterleva våra rättsliga åtaganden och med vårt berättigade intresse besvara dina frågor.
För våra kommersiella behov, särskilt dataanalys, revisioner, utveckla nya produkter, förbättra vår hemsida, förbättra våra produkter och tjänster, identifiera trender i användning av hemsidan, anpassa vår hemsida efter vad du gillar och undersöka effektiviteten i våra kampanjer. Följa vårt berättigade intresse att utveckla vår relation till dig.
Hantera och tillhandahålla hemsidan (se vår cookiepolicy). Vårt berättigade intresse att tillhandahålla en hemsida.
Upprätta statistik över användningen av hemsidan (se vår cookiepolicy) för att förbättra hemsidans kvalitet. Ditt samtycke.
Hantera information som tagits emot som rör negativa effekter eller kvalitetskrav. Efterleva våra rättsliga skyldigheter.

3. Vilka är mottagarna av dina personuppgifter?

Åtkomsten till dina personuppgifter är strängt begränsad till behöriga personer hos HRA Pharma. Dessa personer behöver sådana uppgifter för att kunna utföra sina jobb.

Förutom kategorierna med mottagare som nämns ovan, överför HRA Pharma dina personuppgifter till våra godkända personuppgiftshanterare som bearbetar dina personuppgifter åt HRA Pharma. De som hanterar kundvård åt HRA Pharma är CPM France och RNI Conseil.

HRA Pharma förmedlar även dina personuppgifter till relevanta myndigheter enligt lagstadgade krav.

I samtliga fall bearbetas dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter och särskilt enligt EU-förordningen 2016/679.

4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning så lagras uppgifterna som samlats in om dig när du besöker hemsidan i högst två (2) år.

För dina personuppgifter är lagringstiden:

 • Upp till tre (3) år när personuppgifter bearbetas för att hantera och tillhandahålla hemsidan och upprätta statistik om användningen av hemsidan.
 • Upp till tio (10) år efter att produktens sista tillverkningssats saluförts när personuppgifter bearbetas för att hantera mottagen information om negativa effekter eller kvalitetskrav.

5. Överföring utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter bearbetas inte utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast aggregerade eller anonymiserade data får bearbetas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6. Säkerhet

HRA Pharma ska införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhetsnivå för uppkommen risk och ska skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, avslöjande, ändringar eller förstörelse.

7. Vilka rättigheter har du? Hur kan du utöva dem?

Enligt tillämpliga dataskyddslagar och särskilt EU-förordning 2016/679, har du flera rättigheter vad gäller dina personuppgifter. Dessa rättigheter är:

 • Rätt till åtkomst – Du kan begära att få se de personuppgifter som HRA Pharma har om dig. I samband med en förfrågan, kan HRA Pharma begära särskilda uppgifter om dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och rätt till åtkomst, liksom för att kunna söka upp och ge dig de personuppgifter som HRA Pharma har om dig. Ifall vi inte skulle kunna förse dig med åtkomst till dina personuppgifter (exempelvis personuppgifter som kan ha förstörts, raderats eller anonymiserats) informerar vi dig om orsakerna till detta.
 • Rättning eller radering av personuppgifter – HRA Pharma strävar efter att personuppgifter som vi har i vår ägo är korrekta, aktuella och fullständiga. Om du anser att personuppgifter som HRA Pharma har om dig är felaktiga, oriktiga, ofullständiga eller gamla, kan du begära en granskning eller rättning av sådana uppgifter. Om det konstaterats att personuppgifterna är i felaktiga, ofullständiga eller gamla, reviderar vi dem.
 • Ta tillbaka samtycke – Om du har lämnat ditt samtycke för bearbetning av dina uppgifter så har du rätt att när som helst ta tillbaka det. Detta påverkar dock inte lagligheten i bearbetning som skett innan ditt samtycke togs tillbaka.
 • Invändning mot bearbetning – Du har möjlighet att invända mot bearbetning av dina personuppgifter, såsom profilering, grundat på din särskilda situation enligt dataskyddslagen. När profilering handlar om direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända.
 • Begränsning av bearbetningen – Under vissa omständigheter har du rätt att begära begränsning i bearbetningen enligt dataskyddslagen.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format när bearbetningen grundas på ditt samtycke eller på ett kontrakt. Du har även rätt att be oss överföra det till en annan personuppgiftsansvarig enligt ditt val.
 • Klagomål –Du har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten om du anser att HRA Pharma inte har följt kraven i GDPR vad gäller dina personuppgifter

Om du önskar utnyttja dessa rättigheter, skicka en förfrågan med e-post till dataprivacy@hra-pharma.com eller med post till Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Paris, Frankrike, där du anger både ditt förnamn och efternamn och med en kopia på din identitetshandling.

Om du har olösta frågor, har du även rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar, eller där den påstådda överträdelsen skett.

Gäller från: 2018-05-25