Villkor för användning

Användning av denna hemsida

Denna hemsida kontrolleras och drivs av HRA Pharma, vars huvudkontor finns på
15, rue Béranger, 75003 PARIS, Frankrike (tel.: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Åtkomst till och användning av hemsidan lyder under dessa villkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. När du går in på och använder hemsidan, godkänner du dessa villkor utan begränsning och förbehåll.

HRA Pharma förbehåller sig rätten att från tid till annan och när det bedöms nödvändigt, ändra villkoren utan föregående avisering. Därför rekommenderar vi att du regelbundet kontrollerar villkoren.

Denna hemsida är offentligt tillgänglig.

Hemsidan är inte avsedd som en källa till medicinsk rådgivning eller åsikter. Under inga omständigheter får något som anges på denna hemsida användas för att fastställa en medicinsk diagnos, som endast kan fås i samråd med behörig läkare.

Innehåll och ansvar

Denna hemsida har skapats för att ge allmän information om blåsor, munsår, liktornar, förhårdnader, hälsprickor, både hur man förebygger och behandlar sådana sår samt särskild information om fördelarna med Compeeds produkter. Den har utvecklats enligt principerna i internationell lagstiftning.

Du godkänner att åtkomst till och användning av vår hemsida och innehållet i den därför sker på din egen risk. HRA Pharma och annan part som är med och skapar, producerar och levererar hemsidan undantar härmed uttryckligen:

  • Alla villkor, garantier och andra bestämmelser som på annat sätt kan underförstås genom stadgar, allmän lag eller billighetsrätt.
  • Allt ansvar för förlust eller skada som uppstår direkt, indirekt eller som en följd av en användares åtkomst till, användning av eller oförmåga att använda denna hemsida, eller för eventuella fel eller brister i innehållet däri.

HRA Pharma accepterar inte något ansvar för förlust eller skada som orsakas av en DDoS-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan smitta din datorutrustning, programvara, data eller annat material som tillhör dig vid din användning av ljud, video, data eller text på hemsidan eller ev. annan del av hemsidan.

Registrering och sekretess

HRA Pharma respekterar integriteten hos sina registrerade hemsidesanvändare och användare hänvisas till den integritetspolicy som rör insamling och användning av dina personuppgifter.
Varumärken och logotyper
Du får på inget sätt använda varumärkena och logotyperna som finns på hemsidan.

Upphovsrätt

HRA Pharma är ägare av eller har licens till alla copyrights på hemsidan. Alla sådana rättigheter förbehålles. Du får endast ladda ner och behålla en enstaka kopia av material som publiceras på hemsidan för egen icke-kommersiell användning och du får behålla den på din hårddisk eller som papperskopia, under förutsättning att du inte tar bort någon copyright eller annat meddelande om äganderätt. I övrigt får du inte kopiera, visa, ladda ner, ändra, skicka vidare, överföra eller använda hela eller delar av materialet utan HRA Pharmas föregående skriftliga medgivande. Du får inte spegla hela eller delar av något material som publiceras av HRA Pharma på hemsidan till annan webbserver och du får inte kopiera något av grafiken som ingår i material som publiceras på hemsidan.

Inget häri får, underförstått, estoppel eller på annat sätt, tolkas som att det ger rätt till någon licens eller rätt under ett patent eller varumärke som tillhör HRA Pharma eller tredje part. Förutom det som uttryckligen anges ovan, får inget som ingår häri tolkas som att det ger rätt till någon licens eller rätt till något upphovsrättsligt skyddat verk som HRA Pharma är ägare eller licenstagare till.

Förbehåll för rättigheter

HRA Pharma förbehåller sig rätten att ändra eller radera material från hemsidan när som helst och utan föregående meddelande.

Tillämplig lagstiftning

Fransk lag styr dessa villkor och deras tolkning och franska domstolar har exklusiv jurisdiktion att avgöra ev. tvist som uppstår ur eller i samband med dessa villkor.

Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller icke-verkställbar, ska sådan bestämmelse avskiljas utan att påverka giltighet, laglighet eller verkställbarhet för alla resterande bestämmelser. Förutom vad som uttryckligen anges, utgör dessa villkor det totala avtalet mellan dig och HRA Pharma vad gäller användning av hemsidan och innehållet i den.